กองคลัง


 

นายทิฆัมพร คุ้มวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

 

น.ส.ภัสฒ์ สุขพูล
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางฉัตรชนก ทับยาง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางวีรวรรณ แปวสูงเนิน
นักวิชาการคลัง

น.ส.ธัญญารัตน์ สร้อยคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางพรเพ็ญ สุวรรณบุปผา
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

พนักงานจ้าง กองคลัง

น.ส.ธีรารัตน์ จินดากูล
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี