ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ปี 2561

โพสต์ข้อมูลโดย :

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ปี 2560

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายนี้ “ที่ดิน” หมายถึง พื้นที่ดินและให้หมายความรวมถึง พื้นที่  ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย

การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีบำรุงท้องที่

 -ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี

 -บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือจำนวนที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง

-ชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้ 3  ไร่ 

-ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย  โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใด  ลดหย่อนได้ 3 ไร่ 

-ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

-ที่ดินเจ้าของปลูกบ้านให้เช่า  หรือปลูกบ้านเพื่อทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว  จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในอาคารนั้นตั้งอยู่

-ที่ดินว่างเปล่า  หรือไม่ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็นสองเท่าของอัตราปกติ

หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษีบำรุงท้องท้องที่

1.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

        2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

        3.  สำเนาโฉนด/นส.3 (เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน)

        4.  แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5)

ไม่ชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของที่ดินต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้

-ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มอีก 10% ของค่าภาษี

-ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

-ชี้เขต แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก หนึ่งเท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

-ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด(เดือนเมษายน)ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี(2% ต่อเดือน)

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่มิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างนั้นๆ ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. เจ้าของทรัพย์สิน  

2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละคน  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก    สร้าง มีหน้าที่เสียภาษี  

3. ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทายาท หรือผู้จัดการมรดก
ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.2)ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

-ยื่นแบบแสดงรายการและชำระทันที หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

-กรณีทรัพย์สินไม่มีผู้เช่าให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ของเดือนที่ทรัพย์สินนั้นว่างลง

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้รับประเมินต้องชำระภาษีปีละครั้ง ในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี (ค่าเช่า)
ไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะต้องเสียเงินเพิ่ม  ดังนี้

-ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ2.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ 

-ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ        

-ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ

             - ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ 
 

 

 

 

ภาษีป้าย

ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจกรรมอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะ สลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย

1.              เจ้าของป้าย

2.              ผู้ครอบครองป้าย/ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

-ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ตั้งแต่วันที่1 มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี

-ยื่นแบบและชำระทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

-กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้ง

ไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่เสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

-ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี

-ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง  ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง  ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม

-ไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี

 

อัตราค่าภาษีป้าย
การคำนวณภาษีป้าย โดยคำนวณจากขนาด กว้าง x ยาว
 หารด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษี ตามประเภทของป้าย

ประเภท
ป้าย

ลักษณะป้าย

อัตราภาษี
(บาท/ตร.ซม.)

1
2
3

อักษรไทยล้วน
อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น
ป้ายดังต่อไปนี้                                                                      (ก)ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
(ข)มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

3/500
20/500
40/500

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่แล้ว ถ้ามีอัตราภาษีที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท