โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

โพสต์ข้อมูลโดย :

ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯและ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการฯ (ครั้งที่ 1)เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการฯ เพื่อให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนา แก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เข้าร่วมการประชุม และมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยค่ะ

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: