กองช่าง


นายทิฆัมพร คุ้มวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

 

นายเรืองเดช พิลา
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

นายธิติวัฒน์  พรรณธนะพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.รุ่งอรุณ วรรณะไชย
นายช่างโยธา

นายบุญมี กองแก้ว
พนักงานสูบน้ำ

นายวีรภัทร์ กากะนิก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายชุติวัต ไผ่ชู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายสรายุทธ  บัวเกตุ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 

 

 

นายโอรส สิงห์เงอ
คนงานประจำรถขยะ

นายอนุกิจ ปุญสิริ
คนงานประจำรถขยะ

 

นายสุริยันต์ จันทร์ฉาย
คนงานประจำรถขยะ